Normes d'ús

Les Normes d’Us de cada un dels serveis oferts per Zonabus estan descrites a cada una de les opcions que teniu per triar en funció de les vostres necessitats. Tot i així preguem que les tingueu molt en compte a l’hora de fer les reserves, en els llocs habilitats per fer ho, donat que l’incompliment dels requisits i obligacions, que es detallen,  pot comportar incorre en infraccions sotmeses al regim sancionador de l’Ajuntament de Barcelona.

Tingueu especial cura dels senyals de transit que regulen, tant les zones d’encotxament i desencotxament, com a les zones d’estacionament regulat, en aquet sentit destaquem que :

Les Zones d’encotxament i desencotxament son zones exclusivament destinades a efectuar operacions amb passatge, no son en cap cas, zones de parada sense passatgers, ni d’estacionament de curta durada. En aquestes zones es obligatori l'us de l'app SPRO, des de la qual s'haurà de marcar l'inici i el final de la operació (START - STOP)

Les Zones Blaves Zonabus tenen el següent horari , de dilluns a diumenge, de les 08:00 hores a les 20:00 hores de forma continuada.

A l’hora de fer les reserves, tota la informació que es sol·liciti, i que s’introdueixi per part dels usuaris, haurà d’esser absolutament fidedigna per tal de poder donar el servei ofert en les millors condicions de qualitat possible.

Recordem que llevat de situacions de congestió del transit, esta prohibit que els vehicles aturats a la via publica o a altres espais públics , romanguin amb els motors encesos mes de dos minuts (OGMAUB art 44 3.7)